>>
SEARCH >>
EN
>>
<<
Venue
Beaugeste Photo Gallery
Address
Building 5, Lane 210, Tai Kang Road, Studio 519 200025 Shanghai
Telephone
+86 21 6466 9012
Opening Hours
Tuesday - Saturday, 11am - 6pm
Director
Jean Loh
Email
info@beaugeste-gallery.com

>> Go to website

>> See map

beaugeste photo gallery

Beaugeste Photo Gallery in Shanghai first opened in 2007 originally to represent Gallery VU’ of France. Specialized in Chinese contemporary photography for art lovers and collectors of photography,  it is a “boutique gallery” hidden on the fifth floor in Tianzifang the art street of Taikang Road.

Chinese contemporary photographers represented:
Lu Yuanmin
Jiang Jian
Hu Wugong
Wang Fuchen
Lu Guang
Zhou Ming
Yan Changjiang
Wang Gang
Xiao Quan
Xu Peiwu
Xiao Xuan’an
Li Zhixiong
Hu Li